Érvényes építési jogszabály

2016. 01. 01.-től érvényes változások:

Az alábbi linken elérhető. (még pontosítások, további változások várhatóak.)

 
Pl: 
 
Új, egyszerű bejelentési eljárás hatálya alatt épülő családi házunk elkészülte után már nem kell használatbavételi engedélyt kérnünk. Helyette viszont hatósági bizonyítványt kell igényelni a helyi jegyzőtől. A hatósági bizonyítvány megkéréséhez be kell nyújtanunk az elektronikus építési napló összesítő lapját, valamint energetikai tanúsítványt is kell készíttetnünk. Itt fontos megjegyezni, hogy az egyszerű bejentési eljárás keretén belül nem kell energetikai számítást mellékelnünk, viszont a hatósági bizonyítványhoz nem juthat senki energetikai tanúsítvány nélkül. Ennek értelmében a tervezett házunknak ez eddigiekhez hasonlóan teljesítenie kell a hatályos energetikai előírásokat.
 
 
 
 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

VI. FEJEZET

FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS

22. § (1) A felelős műszaki vezető feladata az Épkiv. 13. § (2)-(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése. Ha a felelős műszaki vezető egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében látja el feladatát, akkor a feladata az Épkiv. 13. § (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésb)-k), n)-p) pontjában, 13. § (4)-(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése.

(2) A felelős műszaki vezetői tevékenység folytatásához szükséges szerződés megkötésére a Ptk.-ban szabályozott megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) a szerződést írásban kell megkötni,

b) a szerződés tartalmazza

ba) a megbízó nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy telephelyét és elérhetőségét,

bb) a felelős műszaki vezető megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetőségét,

bc) a felelős műszaki vezető díját, fizetési módját, határidejét,

bd) a felelős műszaki vezető feladatainak és felelősségének meghatározását.

(3) A felelős műszaki vezető nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében részt vevő hatóság, valamint a tevékenység és az engedélyező hatóság felügyeletét ellátó szerv köztisztviselője vagy kormánytisztviselője. A felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki szakértői és építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet.

(4) A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(5) A felelős műszaki vezető nem végezhet építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.